CARTREF         PROSIECTAU       CYNHYRCHION     GWEITHREDWCH        RHOWCH

CYSYLLTU'R GYMUNED            CEFNOGI'R PERTHNASOL

PWY YDYN NI?

Yr ydym yn Age Connects, Caerdydd a'r Fro, elusen gofrestredig annibynnol a chwmni cyfyngedig trwy warant.

Ein gweledigaeth yw byw mewn cymdeithas lle mae pobl hŷn yn cael eu parchu a'u galluogi i fodloni eu dyheadau.

Ein Pwrpas Craidd yw darparu gwasanaethau cymorth ar gyfer aelodau hynny ein cymuned dros 50 oed.

Mae diwylliant ein sefydliad yn cael ei adlewyrchu yn ein chwe Gwerthoedd Craidd, a eglurir yn ein fideo animeiddiedig. Rydyn ni'n rhoi pobl wrth wraidd yr hyn a wnawn, gan ddeall eu hanghenion, gan greu perthynas o ymddiriedaeth yn seiliedig ar gyfathrebu'n effeithiol a chyflawni ein haddewidion mewn ffordd broffesiynol.

Ein Amcan yw helpu, cefnogi a galluogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth a gwella ansawdd eu bywydau ac rydym yn anelu at wneud hyn trwy:

  • Recriwtio staff a gwirfoddolwyr

  • Bod yn rhagweithiol wrth geisio partneriaethau i wella'r gofal a'r gefnogaeth i’r hŷn

Mae Age Connects Caerdydd a'r Fro yn helpu miloedd o bobl hŷn lleol. Mae help wrth law pan fo pobl sydd ei angen fwyaf yn gallu dod adref i dŷ gwag ar ôl aros yn yr ysbyty, gan gael cymorth wrth wneud dewisiadau anodd megis symud i gartref gofal. I lawer o bobl hŷn sydd methu gadael y tŷ, efallai mai eu hymweliad gwirfoddolwr wythnosol yw'r unig berson y maent yn ei weld i siarad â nhw a threulio amser gydag ef.

Ni fyddai hyn i gyd yn bosibl heb y gefnogaeth aruthrol a gawn gan wirfoddolwyr, cefnogwyr, codwyr arian, a rhoddion gan bobl yn union fel chi. A allech chi ein helpu ni i wneud gwahaniaeth i fywyd person hŷn.

Yn Age Connects, rydym yn deall pwysigrwydd lles da, a dyna pam yr ydym hefyd yn darparu cyfleoedd i bobl hŷn gynnal eu hiechyd a'u bod yn parhau i fod yn weithredol yn eu cymuned. Os hoffech ddarganfod mwy cysylltwch â ni.

CYSTYLLTWCH A NI

Unit 4 Cleeve House,

Lambourne Crescent,

Llanishen,

Cardiff,

CF14 5GP

 

Tel: 029 2068 3600

Mae ein prosiectau amrywiol a ariennir yn cwmpasu lleoliadau ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

PENCADLYS
4 Cleeve House, Lambourne Crescent, Llanishen, Cardiff, CF14 5GP
Tel: 029 2068 3600

SWYDDFA'R FRO
1 Commercial Street, Llantwit Major, Vale of Glamorgan, CF61 1RB
Tel: 01446 795 632

 

SWYDDFA'R BARRI
Senior Health Shop, 38 Holton Road, Barry, Vale of Glamorgan, CF63 4HD Tel: 01446 732 385

SWYDDFA'R TYLLGOED

Sbectrwm, Bwlch Road, Fairwater, Cardiff, CF5 3EF

 

 

RHODDION

Cynyddu gwerth eich rhodd heb dalu ceiniog yn fwy. Gallwn adennill y dreth rydych chi eisoes wedi'i thalu ar yr arian rydych chi'n ei roi. Oeddech chi'n gwybod bod rhodd o £ 8.00 yn troi i £ 10.00 gyda CYMORTH RHODD. Mae'r dreth a dderbyniwn yn cwmpasu'r £ 2.00 arall, gan gwneud e’n rhatach i chi.

SUT GALLWCH CHI GWNEUD RHODD?

Gall gwneud rhodd fod yn hawdd.

  • Gallwch chi roi ar-lein gan ddefnyddio'r botwm rhodd.

  • Gellir gwneud sieciau'n daladwy i Age Connects Caerdydd a'r Fro a'u hanfon at Y Swyddog Codi Arian, 4, Cleeve House, Lambourne Crescent, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GP.

  • Trosglwyddo Banc: Age Connects Caerdydd a'r Fro yn: Banc Barclays Canolfan Fusnes Caerdydd, Rhif Cyfrif 30791601, Cod Didoli: 20-18-15.

Os ydych chi'n defnyddio unrhyw un o'r dulliau hyn i wneud cyfraniad am wasanaeth a gawsoch, defnyddiwch gyfeirnod taliad - Cyfraniad ac enw'r gwasanaeth y bwriedir iddo, fel Cefnogaeth Gymunedol neu Bartneriaeth Iach a Gweithgar.

RHODD RHEOLAIDD

 Yn hytrach na rhoi popeth ar unwaith, efallai y byddai'n well gennych chi roi rhywbeth bach bob mis. Trwy lenwi ffurflen archeb sefydlog syml a'i hanfon i'ch banc neu gymdeithas adeiladu, byddant yn gwneud y didyniadau heb ichi wneud unrhyw beth arall.

Er hwylustod, gallwch chi argraffu'r uchod (Ffurflenni) ac anfon atynt; Y Swyddog Codi Arian Age Connects Caerdydd a'r Fro, 4 Cleeve House, Lambourne Crescent, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GP

RHODD YN EICH EWYLLYS

 Byddai'n well gennym chi eich helpu chi tra byddwch chi'n dal yma i ni ddiolch i chi, ond efallai y byddwch am ein cofio yn eich Ewyllys.

 

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i Gyfreithiwr os oes angen, neu efallai y bydd angen ichi ychwanegu codicil i'ch Ewyllys trwy'ch Cyfreithiwr eich hun.

 

Bydd rhodd o’r fath yn eich Ewyllys, yn ein helpu ni i barhau â'r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig nawr, ac efallai gyda'ch help, gallem ehangu'r gwasanaethau hyn ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Os hoffech gael cymorth i ysgrifennu ewyllys, edrychwch ar ein Cynllun Gwneud Ewyllys.

 
 

Charity Number: 1137821

Company Number: 7345521

Call us:

029 2068 3600

 

Find us: 

Unit 4 Cleeve House, Lambourne Crescent, Llanishen, Cardiff, CF14 5GP

Copyright  2019 Age Connects Cardiff & the Vale

Website created and designed by Georgina Flambert Design

Georgina Flambert Design logo.png