CARTREF         PROSIECTAU       CYNHYRCHION     GWEITHREDWCH        RHOWCH

CYNNYRCH A GWASANAETHAU 

Front of Snior Health Shop

SIOP IECHYD HYN 

Pam na wnewch chi galw i mewn i’r ganolfan yn Heol Holton, Y Barri ble gallwn ni gynnig: 

 • Un ganolfan ar gyfer gwybodaeth gyda gwirfoddolwyr a staff wrth law i ateb cwestiynau. 

 • Cyfle misol i gael cyngor cyfreithiol, i gadw golwg ar fudd-daliadau, cymorth trethi a chyngor ynglyn â thai. 

 • Rhywle i gymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd yn y Café sydd ar agor o 9yb tan 1yp yn ystod yr wythnos. 

 • Gweithgareddau rheolaidd fel cadw’n heini, hyfforddiant cyfrifiaduron, gwau a gwnïo, archwiliad iechyd, cwpaned o de yn y prynhawn. 

 • Dolenni i weithgareddau yn eich ardal. 

 • Man i wirfoddoli a darganfod sut i gymysgu yn y gymuned. 

 

“Rydw i wedi mynychu’r ganolfan ers rhai blynyddoedd ac yn methu mynegi pa mor dda yw’r lefel o wasanaeth, cymorth a gweithgareddau cymdeithasol sy’n digwydd yma. Mae’r staff bob amser yn groesawgar ac yn barod i helpu. Mae ysbryd cymuned Y Barri yn fyw ac yn iach yn y Café. Mae bob amser yn bleser galw i mewn” 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01446 732 385 

Elderly lady looking out front doo

CYNLLUN CYMYDOG DA (Bro Morgannwg yn unig) 

Os ydych yn gwybod am unrhywun sy’n unig neu'n ynysig, mi wnawn ni weithio gyda nhw i ddarganfod sut i’w cynnal ac i aros yn gymdeithasol mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw. Mae ein staff a’n gwirfoddolwyr wedi ymrwymo i ddarparu: 

 • Noddwyr gwirfoddol i ymweld neu i gynnal unrhywun i fynd allan i’w cymuned. 

 • Cludiant gwirfoddolwyr i gynnal y sawl sy’n methu defnyddio cludiant cyhoeddus. 

 • Gwirfoddolwyr siopa i’r sawl sy’n cael anhawster yn siopa (nifer cyfyngedig). 

 • Amcan y prosiect yw cynnal pobl hyn sydd â’r angen mwyaf. 

 • Rheiny heb deulu na ffrindiau, neu heb fynd allan o’r ty yn aml. 

 

Mae’r cynllun yn cynnwys Canol a Gorllewin Y Fro. Dydyn ni ddim yn cynnwys Penarth na Dinas Powys. 

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01446 795 549 ar gyfer Gorllewin Y Fro & 01446 747 654 ar gyfer Y Barri a Canol Y Fro. 

Feet

TORRI EWINEDD 

Ydych chi’n cael anhawster yn torri ewinedd eich traed yn rheolaidd? Mae’r Elusen yn cynnig gwasanaeth torri ewinedd gan staff wedi’u hyfforddi ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. 

Mae’r gwasanaeth torri ewinedd yn costio £13 y sesiwn ac mae rhai cyfyngiadau meddygol. 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 029 2233 1113 

Clenching hands

GWASANAETH EIRIOLAETH (Caerdydd a Bro Morgannwg) 

Ydych chi’n byw mewn cartref gofal ac angen cymorth i ddatrys problem? Mae ein heirolwyr yn cynnig gwasanaeth rhad-ac-am-ddim ac annibynnol sy’n cydnabod a chynrychioli safbwyntiau a phryderon y deiliad. 

Mae’n rhoi pwyslais ar hunan-alluogi, yn helpu pobl i ddatrys eu problemau eu hunain. Mae’r gwasanaeth hefyd yn ymestyn at bobl sy’n byw gartref ym Mro Morgannwg. Os ydych chi angen ein cymorth, fe allwn helpu unigolion i ysyrifennu llythyron, i wneud galwadau ffôn, neu gynrychioli eu dymuniadau, a/neu drafod gyda asiantaethau allanol. 

Byddwch cystal a nodi nad ydym yn gallu cynnig unrhyw gyngor ariannol na chyfreithiol. 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 029 2068 3683 (Caerdydd) 01446 795 632 

Older couple embracing

PARTNERIAETH IACH A BYWIOG CAERDYDD 

Os ydych yn gwybod am unrhywun sy’n unig neu'n ynysig, mi wnawn ni weithio gyda nhw i ddarganfod sut i’w cynnal ac i aros yn gymdeithasol mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw. Mae ein staff a’n gwirfoddolwyr wedi ymrwymo i ddarparu: 

 • Noddwyr gwirfoddol i ymweld neu wirfoddolwyr Dolen Cymuned i gynnal unrhywun i fynd allan i’w cymuned. 

 • Galwadau ffôn rheolaidd am sgwrs a sicrhau bod popeth yn iawn. 

 • Ffocws y cynllun yw lleihau arwahanrwydd ond ni allwn helpu gyda siopa na threfnu cludiant unigol ar gyfer apwyntiadau. 

 • Amcan y prosiect yw cynnal pobl hyn sydd â’r angen mwyaf. Rheiny heb deulu na ffrindiau, neu heb fynd allan o’r ty yn aml. 

 • Mae’r prosiect yn cynnwys Caerdydd gyfan. 

 

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch: 029 2240 0029 

Older man welcoming a volunteer visitor

GWASANAETH CYNNAL GARTRE GYNTAF 

Mae’r Gwasanaeth Cynnal Gartre Gyntaf (gynt y Gwasanaeth Rhyddhau o’r Ysbyty) yn cynnwys 3 elfen: 

Cyn mynd i mewn – Mae’r gwasanaeth yma ar gyfer pobl hyn, oed 60 a throsodd, yn y gymuned sydd mewn perygl o fynd i mewn i’r ysbyty. Dim ond y Tîmau Adnoddau Cymunedol (TAC) all gyfeirio hyn. 

Uned Brys – Mae’r Swyddog Cyswllt yn yr Uned Brys yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn cynnig cyngor a gwybodaeth i bobl hŷn, sydd yn yr Uned Brys neu sydd wedi ymweld â’r adran, at wasanaethau cymorth yn y gymuned gan gynnwys y Gwasanaeth Cynnal Gartre Gyntaf. 

Gwybodaeth i bobl hyn – 65 a throsodd – sydd yn yr Uned Brys neu wedi ymweld â’r adran, ar wasanaethau cymorth yn y gymuned yn cynnwys Gwasanaeth Cynnal Gartref Gyntaf. 

Ar ôl gadael yr ysbyty – Gwasanaeth ydy hwn ar gyfer pobl hyn, 60 a throsodd, sydd wedi gadael yr ysbyty. Mae’n cynnig cymorth ymarferol, emosiynol a chyswllt i helpu unigolion i adfer eu hannibyniaeth a lleihau y tebygolrwydd o fynd nôl i’r ysbyty. Bydd y cyfeirio yn digwydd drwy’r wardiau,TAC, yr Uned Brys neu gan y claf a/neu’r teulu. 

Bydd y gwasanaeth yn cynnig 3 neu 4 galwad dros gyfnod o bythefnos, er bod hyblygrwydd i ymestyn dros gyfnod hirach os bydd angen. Cyflenwir y cymorth rhwng 8.30am a 6pm, yn cynnwys penwythnosau a gwyliau banc (heblaw Diwrnod Nadolig a Gwyl San Steffan). 

Cyflenwir y gwasanaeth gan staff cyflogedig, ac mae’n gofrestredig fel asiantaeth gofal cartref gydag Arolygwyr Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 029 2068 3593 

 

Gettig advice from an expert

GWASANAETH HAWLIAU LLES (Bro Morgannwg yn unig) 

Mae miloedd o bunnau yn mynd heb eu hawlio bob blwyddyn. 

Gall ein Gwasanaeth Hawliau Lles gynnig cyngor budd-daliadau a chymorth i bobl oed 60 a throsodd. 

Gall aelod o’n tîm cyfeillgar drefnu i ymweld â’ch cartref neu fe allwch alw i’n gweld yn ein swyddfeydd.

 

Ddim yn siwr o’ch hawliau i fudd-dal? Ffoniwch heddiw ar: 029 2068 3682 

 

Volunteer and older lady in car

CYMORTH GWIRFODDOLWYR CYMUNEDOL 

Mae gwirfoddolwyr ar gael i ateb ymholiadau cyffredinol dros y ffôn ac i gyfeirio at sefydliadau perthnasol. 

Mae gwirfoddolwyr yn cefnogi pobl hŷn yn y gymuned yn ôl yr angen gyda thrafnidiaeth, siopa, cyfeillio yn ogystal â rhoi gwybodaeth a chymorth. 

Ar gyfer y rhai hynny y mae angen trafnidiaeth arnynt, gall gyrwyr gwirfoddol gynnig trafnidiaeth o ddrws i ddrws i leoliadau gwahanol e.e. ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol neu apwyntiadau. 

Ar gyfer y rhai hynny y mae angen help arnynt gyda siopa, gall gyrwyr gwirfoddol fynd â pherson hŷn i’r siopau gan aros hefyd os oes angen, neu wneud y siopa ar ei ran. 

Gall gwirfoddolwyr hefyd roi gwybodaeth a chymorth i’r rhai hynny y mae angen cymorth ychwanegol arnynt i ddatrys problem, o gysylltu â chwmni dŵr/nwy/trydan i diwnio radio – gallwch helpu dros y ffôn neu ymweld â’r cartref. 

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch: 029 2068 3600 

GWIRFODDOLI 

Gwirfoddolwyr yw conglfaen Age Connects Caerdydd a’r Fro. Mae nhw’n chwarae rhan hanfodol ym mhopeth rydym yn gwneud ac rydym yn gwerthfawrogi eu cyfraniad a’u hymrwymiad. Hebddyn nhw ni fyddai ein helusen yn gallu gwneud y gwahaniaeth anferth i bobl hyn yng Nghaerdydd a’r Fro. 

“Pan ddechreuais i fel gwirfoddolwr, doeddwn i ddim yn sylweddoli cymaint y byddwn i’n ennill drwy helpu rhywun. Rydw i bellach wedi ennill ffrind ac yn credu fy mod i yn elwa cymaint a hithau o’r berthynas” 

Rydyn ni’n cynnig sawl cyfle deniadol a diddorol i’n gwirfoddolwyr. Mae dros 350 o bobl yn cefnogi Age Connects Caerdydd a’r Fro trwy roi eu hamser a’u doniau. Fydden ni ddim yn gallu darparu ein gwasanaethau heb y cymorth yma. 

Rydym yn chwilio am bobl i: 

 • Helpu lleihau ynysu pobl hyn trwy ymweld â nhw yn wythnosol am sgwrs, eu cefnogi nhw i fynd allan o’r ty am dro neu mynd â nhw i weithgareddau cymdeithasol ac apwyntiadau yn eich car eich hunan. 

 • Siopa – unai ar ran y person hyn, neu mynd a nhw i’r siop. 

 • Cyfeillio cyson i ddeiliad cartref gofal ar delerau un-i-un. 

 • Rhoi gwybodaeth a chefnogaeth er mwyn rhoi llais i berson hyn. 

 • Helpu i weini yn ein Café yn Y Barri. 

 • Helpu gyda gweinyddu tasgau, gwasanaethau derbynfa ac ateb ffôn a chynnal ein cronfa ddata gweithgareddau. 

 • Hybu Age Connects Caerdydd a'r Fro yn y gymuned trwy fynychu digwyddiadau, rhoi sgyrsiau a dosbarthu pamffledi. 

 

Mae digon o ddewis a gallwn fod yn hyblyg i gyd fynd â’ch ymrwymiadau eraill. Efallai fod gennych rhywbeth mewn golwg yr hoffech ei wneud. Os hoffech chi drafod pa gyfleoedd fyddai’n addas i chi, cysylltwch â ni ar 029 2240 0030 yng Nghaerdydd a 01446 795 549 yn y Fro. 

Cynnyrch dibynnol “Avant~Age” gan Age Connects Caerdydd a’r Fro 

Mae’r elusen wedi datblygu cyfres o wasanaethau ar gyfer anghenion y sawl sydd dros 50 er eu bod ar gael i bob oedran. Maen nhw’n cynnwys: 

 • Cynlluniau cynhebrwng wedi’u rhag-dalu gan gyflenwyr blaenllaw Golden Charter. 

 • Disgownt ar bris ysgrifennu ewyllys a chyngor cyfreithiol gan gyfreithiwr lleol y gellir ymddiried ynddo. 

 • Rhyddhau ecwiti gan arbenigwyr gwobrwyedig. 

 • Cyngor Ariannol y gellir ymddiried ynddo i bawb pa bynnag oedran, beth bynnag yw eich ffordd o fyw neu sefyllfa ariannol. 

 • Lifft grisiau Stannah. 

 

Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda nifer o gyflenwyr lleol o’r cynnyrch uchod yn ogystal â chymorthion symudedd, larymau personol a dosbarthu bwyd. 

Felly, os nad ydych chi’n siwr ble i chwilio am wybodaeth, peidiwch dal yn ôl rhag cysylltu â ni. Rydyn ni yma i helpu. 

Ffoniwch am fwy o wybodaeth am y cynnyrch, neu i drefnu apwyntiad ar amser a man sy’n gyfleus i chi ar: 029 2068 3604. 

 
 
 

Charity Number: 1137821

Company Number: 7345521

Call us:

029 2068 3600

 

Find us: 

Unit 4 Cleeve House, Lambourne Crescent, Llanishen, Cardiff, CF14 5GP

Copyright  2019 Age Connects Cardiff & the Vale

Website created and designed by Georgina Flambert Design

Georgina Flambert Design logo.png